AI计算平台X-MAN3.0

2018-12-04 19:36:40  作者:https://urlmulu.com/ 评论:0

  

2018年神经信息处理系统大会NIPS(Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems)在加拿大蒙特利尔国会大厦举行,大会上百度重磅发布X-MAN3.0,专为深度神经络优化的超强AI计算平台。该方案由百度与浪潮合作研发,每秒可完成2000万亿次深度神经网络计算。

 

AI计算平台X-MAN3.0

 

原文链接:https://urlmulu.com/AINews/12407.html
标签:AI计算平台X-MAN3.0